Labradory - do adopcji

labrador JĘDREK

JĘDREK

Wiek: 4 lata

Płeć: Pies

Więcej informacji

labrador PAGO

PAGO

Wiek: 7 lat

Płeć: Pies

Więcej informacji

labrador NESTOR

NESTOR

Wiek: 9 lat

Płeć: Pies

Więcej informacji

labrador Sabina

Sabina

Wiek: 4 lata

Płeć: Suka

Więcej informacji

labrador GRIZLY

GRIZLY

Wiek: Około 2,5 roku

Płeć: Pies

Więcej informacji

Statut

STATUT FUNDACJI POMOCY LABRADOROM PRIMA


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 11/ Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Labradorom PRIMA, zwana, w dalszej treści postanowień statutu, Fundacją; została ustanowiona przez Fundatora Marka Sosna, aktem notarialnym z dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dziewiątego roku (14-08-2009 r.), repertorium A numer 5049/2009, sporządzonym przed
notariuszem Henrykiem Nolewajką w Kancelarii Notarialnej w Piekarach Śląskich przy ulicy Sienkiewicza nr 1.
2/ Fundacja ma osobowość prawną.
3/ Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
4/ Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. nr 46 poz.203, z późniejszymi zmianami), i na podstawie niniejszego statutu.
5/ Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 21/ Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
2/ Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność statutową także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3/ Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 31/ Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2/ Fundacja używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z nazwą Fundacji, jej adresem i nr KRS.

§ 4


1/ Fundacja jest organizacją non-profit.
2/ Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatorów i wolontariuszy.
3/ Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, oddziały terenowe, filie.
4/ Fundacja może zatrudniać pracowników.
5/ Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację jest:
94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
75.00.Z - działalność weterynaryjna;
88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza;
82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
85.60.Z - działalność wspomagająca edukację;
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
6/ Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział II
Majątek i dochody Fundacji

§ 5


1/ Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 500 PLN w gotówce wniesionej przez Fundatora Pana Marka Sosna.
2/ Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
3/ Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
4/ Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 6


1/ Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a/ dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne: darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów, poleceń;
b/ grantów, środków uzyskiwanych na podstawie umów sponsorskich lub wpłat dokonywanych przez sponsorów,
c/ środków finansowych pochodzących z odsetek od kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych, inwestycyjnych oraz lokatach,
d/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e/ dochodów z ruchomego i nieruchomego majątku,
f/ dotacji, subwencji z budżetu państwa,
g/ dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej.

§ 7


1/ Cały majątek i uzyskany przez Fundację dochód, przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności samej Fundacji.
2/ Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację dowolnych celów statutowych, chyba że ofiarodawca określił konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.
3/ W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


Rozdzial III
Cele, zasady, formy i zakres działalności

§ 8


1/ Fundacja została ustanowiona by działać zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.
2/ Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych w dziedzinie ochrony przyrody, a w szczególności ochrony zwierząt.
3/ Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności realizując zadania publiczne w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

§ 9


Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1/ humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów rasy labrador retriever, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką poprzez:
a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c/ profilaktykę zdrowotną
d/ popularyzację wiedzy o cechach, potrzebach, predyspozycjach, hodowli
e/ działalność adopcyjną,
f/ zmniejszenie populacji zwierząt wolno bytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
g/ udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym,
h/ przezwyciężanie stereotypów i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
i/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących ,
j/ prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zwierząt i ich praw
k/ i inne cele służące ochronie zwierząt i poprawie warunków ich życia.
2/ Ekologii i ochrony naturalnego środowiska.

§ 10


Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1/ Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.
2/ Wspieranie działalności organizacji, instytucji oraz innych osób prawnych i osób fizycznych; jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
3/ Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,
4/ Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i ochrony zwierząt.
5/ Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, sądów, firm, instytucji pozarządowych, a także do osób prywatnych w sprawach niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów Fundacji.
6/ Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym.
7/ Promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, reklamowej w środkach masowego przekazu.
8/ Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
9/ Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
10/ Udzielanie pomocy zwierzętom wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania ich przez człowieka.
11/ Diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozostających pod opieką Fundacji.
12/ Działalność adopcyjną zwierząt.
13/ Prowadzenie i wspieranie schronisk i ośrodków dla bezdomnych zwierząt.
14/ Zorganizowanie siatki rodzin zastępczych dla zwierząt oczekujących na adopcję.
15/ Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych, biurowych, sprzętu i wyposażenia lokali w których prowadzona jest działalność Fundacji.
16/ Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i promowanie.
17/ Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji.
18/ Promocję i reklamę firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i zwierząt.
19/ Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 11

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1/ Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2/ Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4/ Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12


Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej, poprzez werbowanie wolontariuszy.

§ 13


Dla realizacji swoich celów Fundacja może również tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby.

§ 14

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Rozdział IV
Organy Fundacji, ich obowiązki i uprawnienia oraz sposób powoływania

§ 15


Naczelnymi Organami Fundacji są:
1/ Rada Fundacji;
2/ Zarząd Fundacji.

§ 16


1/ Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2/ Rada Fundacji składa się z trzech członków.
3/ Do składu Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą:
a) Fundator, który zostaje Przewodniczącym Rady,
b) dwaj członkowie Rady wskazani przez Fundatora.
4/ Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 17


1/ Członkostwo Rady ustaje z chwilą jego odwołania, rezygnacji lub śmierci.

2/ Odwołanie członka Rady odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez Przewodniczącego Rady.

3/ Odwołanie członka Rady musi zostać przyjęte w sposób określony w § 18 pkt 3.
4/ W przypadku wakatu w Radzie Fundacji, Rada zobowiązana jest w ciągu miesiąca uzupełnić skład Rady Fundacji z kandydatów przedstawionych przez członków Rady.
5/ Wyboru nowego członka Rady dokonuje się w sposób określony w § 18 pkt 3. niniejszego statutu.

6/ W przypadku konieczności powołania nowego przewodniczącego Rady, jego wyboru dokonuje się w sposób określony w § 18 pkt 3. niniejszego statutu.

§ 18


1/ Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2/ Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3/ Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady, z zastrzeżeniem pkt. 4.
4/ Jednomyślnego głosowania przy pełnym quorum Rady wymagają uchwały dotyczące zmian w statucie fundacji, połączenia z inną fundacją, likwidacji fundacji oraz odwołania członka Zarządu.

§ 19


Do zadań Rady należy w szczególności:
1/ Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2/ Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3/ Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4/ Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5/ Nadzór nad działalnością Fundacji.
6/ Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 20


Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1/ Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2/ dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 21


1/ Zarząd Fundacji składa się z pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji.
2/ Rada Fundacji powołuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu spośród członków Zarządu.
3/ Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

4/ Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22


1/ Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2/ Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są samodzielnie: prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu.
3/ Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a/ uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b/ uchwalanie regulaminów,
c/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d/ ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e/ podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f/ przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g/ wyrażanie zgody i występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
4/ Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów wszystkich jego członków, przy czym dla uzyskania quorum niezbędna jest obecność minimum 3 członków Zarządu, z zastrzeżeniem pkt. 5
5/ Jednomyślnego głosowania przy pełnym quorum Zarządu wymagają uchwały dotyczące zmian w statucie fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji fundacji.
6/ O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
7/ Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
8/ Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 23


1/ Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą jego rezygnacji, śmierci bądź odwołania.Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji


§ 24


1/ Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

58.11.Z - Wydawanie książek

58.13.Z - Wydawanie gazet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z – Działalność fotograficzna,

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji.

2/ Działalność gospodarcza, o której mowa w pkt. 1, powinna być podejmowana w rozmiarach służących realizacji statutowego celu Fundacji.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 25


1/ Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednogłośnie Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
2/ Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 26


1/ Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2/ Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 27


W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 28


1/ Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2/ Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29


Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§ 30


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.